Stypendia

Urząd Gminy w Mszanie informuje o możliwości składania wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów.


Termin składania wniosków - do 15 września 2021 r.


Pomoc materialna przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
    o uprawnieniach szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania;
  2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
  3. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
  4. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczów kolegiów).

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

  • wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;
  • wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 528,00 zł. Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
Wniosek (do pobrania w Urzędzie Gminy w Mszanie, w sekretariatach szkół lub na stronie internetowej: www.mszana.ug.gov.pl), wraz z załącznikami należy składać do dnia 15 września 2021 r. w Urzędzie Gminy w Mszanie, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2021 r.
Szczegółowych informacji udzielają: Katarzyna Kin – tel. 32/47-597-56
Katarzyna Bylicka – tel. 32/47-597-53

Wnioski w załączniku